storitve

Zagotovite svojim zaposlenim varne delovne pogoje

Vsak delodajalec mora svojim zaposlenim zagotoviti varnost pri delu, kar velja tako za tiste, ki zaposlujejo večje število zaposlenih, kot tiste z manjšim številom zaposlenih. Eden od obveznih dokumentov, ki jih določa Zakon o varstvu pred požarom, je požarni red, ki natančno določa vse predvidene ukrepe, s katerimi delodajalec zagotavlja varnost v primeru požara na delovnem mestu.

Drugi obvezen dokument, ki spada pod področje Zakona o varnosti in zdravju pri delu, je ocena tveganja delovnega mesta, s katero delodajalec oceni vsa morebitna tveganja in se zavezuje, da bo zagotovil zdravo in varno delovno okolje vsem zaposlenim.

ocena tveganja (1)

Kaj je ocena tveganja in kako poteka postopek?

Gre za postopek, ki je namenjen izvajanju preventivnih ukrepov na področju varstva in zdravja pri delu. Pri tem gre predvsem za prepoznavo in določitev vseh morebitnih nevarnosti, ki bi se lahko pojavile v različnih okoliščinah. Te se lahko nanašajo na toplotno, mehansko ali električno nevarnost, kot tudi na ostale nevarnosti, kot so zastrupitve z nevarnimi snovmi, ureznine, zmečkanine in podobno.

Strokovno usposobljeni izvajalec na področju varstva in zdravja pri delu vam pomaga pri organizaciji izobraževanja in pridobitve ustreznih potrdil o opravljenem usposabljanju, ki ga vključuje ocena tveganja. Ta se izpelje v več korakih.

Najprej je torej potrebno prepoznati nevarnosti pri delu in identificirati ogrožene zaposlene. Glede na to sledi ovrednotenje stopnje tveganja ter razvrstitev po različnih prednostnih stopnjah obravnave, ki so določene glede na verjetnost in resnost nastale škode oziroma poškodb. Nato ocena tveganja vključuje še končno opredelitev načrta, ki predvideva izvajanje vseh preventivnih in varnostnih ukrepov, katerih namen je preprečiti oziroma odpraviti nastanek nevarnosti.

ocena tveganja1 (1)

Za koga je obvezna ocena tveganja delovnega mesta?

Zakon določa, da je obvezna za vse delodajalce, torej tako za samostojne podjetnike in vse oblike in velikosti drugih pravnih oseb, kot so majhna, srednja in velika podjetja ter različne ustanove. Urejena pa mora biti za vsako delovno mesto posebej.

To pa tudi pomeni, da je ocena tveganja obvezna tudi za tiste, ki opravljajo samostojno dejavnost doma. Pri tem je postopek poenostavljen, saj vam izkušeni in zanesljivi ponudniki izobraževanj s področja varstva pri delu omogočajo izdelavo strokovne ocene prek izpolnjenega obrazca.

Če ste samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost dela z računalnikom, vam izvajalec storitve po dogovoru pošlje posebni vprašalnik, ki ga izpolnjenega vrnete izvajalcu. Ta vam ga pregleda in ovrednoti ter izda strokovno mnenje, na podlagi katerega temelji končna ocena tveganja.

požarni red2 (2)

Požarni red za boljšo varnost v primeru požara pri delu

Kljub temu, da mora že sama ocena tveganja vsebovati natančno navedbo vseh morebitnih nevarnosti, pa je potrebno imeti požarni red, s katerim se vsak delodajalec oziroma samostojni podjetnik zaveže, da bo poskrbel za zmanjševanje požarne nevarnosti glede na značilnosti okolja, katerem opravlja svojo dejavnost oziroma jo opravljajo njegovi zaposleni.

Ustrezno izdelan požarni red bo poskrbel za preprečitev nastanka požara in izboljšanje varnosti v primerih, če pride do nesreč, v katerih izbruhne ogenj. Iz tega razloga zakon za izdelavo tega pomembnega dokumenta obvezuje ne le lastnike in uporabnike poslovnih objektov, temveč tudi vse uporabnike in lastnike stanovanjskih objektov. Kljub temu pa obstajajo nekatere izjeme za lastnike in uporabnike določenih objektov.

požarni red (2)

Za koga požarni red ni obvezen?

Če velja za vse lastnike in uporabnike stanovanjskih, industrijskih in poslovnih objektov, da ga morajo imeti, pa ta ni obvezen za lastnike in uporabnike nestanovanjskih kmetijskih stavb, v katerih se ne izvaja registrirana dejavnost gozdarstva, kmetijstva ali lova, enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb ter nadstreškov za potnike na postajališčih ter objektov, v katerih se nahajajo javne sanitarije.

Ravno tako požarni red ni potreben za javne telefonske govorilnice, objekte žičnih naprav ter svetilnike oziroma podobne signalizacijske stavbe, kot tudi ne za kolesarnice, kapele, glasbene paviljone in kulturne spomenike.

požarni red1 (2)

Katere elemente mora vsebovati

Ker gre za osnovni dokument na področju varstva pred požarom v objektu, mora v njem lastnik objekta oziroma delodajalec navesti vse aktivne in preventivne ukrepe za pravilno ravnanje, ki so v skladu z bivalnimi oziroma delovnimi razmerami. Glede na vse navedeno mora požarni red vsebovati ustrezna navodila za pravilno ravnanje v primeru nesreče.

V njem lastnik oziroma najemnik objekta natančno opredeli vse potrebne postopke za ustrezno ravnanje in jasno navede odgovorne osebe, ki jih morajo izvajati. Ravno tako morajo biti jasno navedene vse njihove dolžnosti in naloge, ne glede na to, ali gre za zaposlenega ali za stanovalca oziroma obiskovalca objekta.

Na podlagi vseh navedenih ukrepov temelji priložena dokumentacija

Obvezna dokumentacija, ki jo zajema požarni red, mora ravno tako vsebovati obvezne elemente. Ti morajo točno določati vse potrebne ukrepe, ki so povezani z nevarnostjo eksplozije oziroma gorljivih odpadkov ter vžiga različnih električnih, elektronskih ali plinskih naprav. Potrebno je tudi navesti ukrepe za hitro evakuacijo in intervencijo.

Poleg tega mora spremljajoča dokumentacija predvideti število uporabnikov glede na samo namembnost objekta oziroma prostorov, ki se uporabljajo. Ravno tako pa morajo biti navedeni vsi načini in vrste kontrol izvajanja vseh načrtovanih ukrepov, ki tudi predvidevajo različna ustrezna usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.